Leermiddelen informatievaardigheden

Welkom
Hier kunt u zoeken naar leermiddelen voor informatievaardigheden die kunnen worden ingezet in de samenwerking tussen scholen en bibliotheken in het kader van de Bibliotheek op school. Hiermee wordt u ondersteund bij de uitvoering van het informatievaardighedenplan van de Bibliotheek op school.

Informatievaardighedenplan
In het informatievaardighedenplan wordt beschreven wat op de school de uitgangssituatie is op het gebied van informatievaardigheden en welke stappen moeten worden gezet om bij een ideale situatie te komen. Daarbij stellen bibliotheken en scholen samen doelen vast en bepalen zij samen met welke producten en diensten het onderwerp informatievaardigheden gevuld moet worden om die doelen te bereiken. U vindt het Informatievaardighedenplan in de toolkit van de Bibliotheek op school, onder het kopje 'Lijn informatievaardigheden'.

Zoeken naar leermiddelen voor informatievaardigheden
Op basis van de specifieke situatie en behoeften van de school op het gebied van informatievaardigheden kunt u hier zoeken naar de voor deze situatie en behoeften meest geschikte leermiddelen. De ene keer kan dit een losse les of een los project voor een specifieke groep zijn, een andere keer is wellicht behoefte aan een methode die meerdere leerjaren kan worden ingezet. Ook inhoudelijk kunt u verschillende accenten willen leggen. Maak voor het in kaart brengen van de situatie en behoeften van de school gebruik van het speciaal hiervoor ontwikkelde 'Stappenplan Informatievaardigheden binnen de Bibliotheek op school'. U vindt het Stappenplan in de toolkit van de Bibliotheek op school, onder het kopje 'Lijn informatievaardigheden'.

U krijgt op deze pagina de mogelijkheid de leermiddelen voor informatievaardigheden op inhoud en inzetbaarheid met elkaar te vergelijken en te selectern. U kunt hiervoor gebruik maken van het zoekmenu. In de beschrijvingen van de afzonderlijke leermiddelen vindt u vervolgens een uitgebreid overzicht van alle kenmerken van het product.

Groep 5 t/m 8 basisonderwijs, vmbo, mbo, havo en vwo
De Bibliotheek op school richt zich voor wat betreft het onderwerp informatievaardigheden op groep 5 tot en met 8 van het primair onderwijs, het vmbo, mbo, havo en vwo.

Gids in Pdf
Naast deze webpagina bestaat ook een leermiddelengids in Pdf. Er is een Pdf voor het primair onderwijs en een aparte versie voor het voortgezet onderwijs. U kunt deze online bekijken of afdrukken. De Pdf versies bieden een goed alternatief voor het zoeken via deze webpagina. In de Pdfs zijn de verschillende criteria aan de hand waarvan de leermiddelen worden beschreven in één oogopslag inzichtelijk gemaakt aan de hand van iconen. U vindt de Pdfs van de leermiddelengids in de toolkit van de Bibliotheek op school, onder het kopje 'Mediawijsheid'.